रोजको कमनिक रम्बलिंग: समीक्षा: DC को लेगन हराएको एचसी